Αιτήσεις χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5350/03-10- 2017 έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής, δημοσιεύθηκαν προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

1) Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4. «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

2) Μέτρο 3.1.8. «Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

3) Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

4) Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

Υποβολή αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και μεταποιητές του τομέα αλιείας, μπορούν να αναζητήσουν τις εν λόγω αποφάσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr → Έργα/Προγράμματα.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης των Μέτρων του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα, τηλ. 2131501151, fax 2107774090).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button