Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τετάρτη 16/1/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 16 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.
2. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2019.
3. Συζήτηση επί της από 03/01/2019 (αριθ. Πρωτ. Δήμου 276/08-01-2019) επιστολής του Συμβούλου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ κ. Παναγιώτη Χαλόφτη.
4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην «BOOKCAFE Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ιερόθεο Μέξια του Στυλιανού, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή αρ. 5, στα Μέγαρα του Δήμου. Μεγαρέων.
5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΥΦΗ για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή 1 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.
6. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στoν ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο λειτουργεί στην οδό 28 ης Οκτωβρίου αρ.176 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button