Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ενημερωτικό άρθρο της γεωπόνου – μελετήτριας, Ελένης Μανώλη, αφορά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού, κ. Γιώργου Στύλιου και του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Το γεωτεχνικό μελετητικό γραφείο της κ. Μανώλη έχει 15 έτη εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελετών, με 100% επιτυχία έως και σήμερα, και βρίσκεται στη διάθεση όλων όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας και για τον νομό Αττικής θα κατανεμηθεί το ποσό των 2.760.000 ευρώ.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Μία γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι φυσικό πρόσωπο επαγγελματίας αγρότης (να έχει μητρώο αγροτών Επαγγελματία Αγρότη ή Νέος Γεωργός Ενταγμένος στο μέτρο 6.1 2η και 3η πρόσκληση) ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή γεωργικών προϊόντων τουλάχιστον με τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους με αγροτικά εισοδήματα.

2. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022 (στο ΟΣΔΕ του 2022).

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.

Οι επενδύσεις που είναι επιλέξιμες για να υλοποιηθούν με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
3. Αγορά γης.
4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.
6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).
8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
10. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις με βάση την το μέγεθος της εκμετάλλευσης που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ 2022 (ΟΣΔΕ 2022) σε σχέση με το συνολικό κόστος της αιτούμενης επένδυσης.

Το ύψος της επιδότησης για την περιοχή της Αττικής για τους επαγγελματίες αγρότες είναι 40% του συνόλου της επένδυσης (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ) και για τους Νέους Γεωργούς (ενταγμένους στο μέτρο 6.1 ή μέχρι 41 ετών με πτυχίο στον συγκεκριμένο τομέα) είναι 50% του συνόλου της επένδυσης (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στήριξης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Γεωτεχνικό Μελετητικό Γραφείο
Ελένη Γρ. Μανώλη
Πρυτανείου 4 Μέγαρα Αττικής
Τηλ. 2296025540 / 6936171294
e-mail [email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button