Άνοιξε το πρόγραμμα του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

Άνοιξε το πρόγραμμα του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων που αφορά επενδύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα γνωστά σχέδια βελτίωσης των αγροτών, υπομέτρου 4.1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Σε συνδυασμό με την δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα ποσοστό ενίσχυσης για την περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο 50% για τους εγκεκριμένους νέους γεωργούς και 40% για όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες αγρότες ηλικίας από 18–60 ετών. Φυσικά το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο ποσοστό της καθαρής αξίας του συνολικού ποσού του κόστους της επένδυσης. Το ΦΠΑ πάντα επιβαρύνει τον επενδυτή. Το μέγιστο ύψος του κόστους της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000€ (καθαρή αξία) υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ για την πλειοψηφία των αγροτών το μέγιστο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί τα 300.000€.

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

1) Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
2) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
3) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
4) Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
5) Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
6) Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
7) Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
8) Γενικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων
και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
3. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Άμεσα αναμένεται να ανοίξει η 2 η Πρόσκληση για το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών για την Περιφέρεια Αττικής.

Γεωπόνος Μανώλη Ελένη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button