Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων

Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγαρέων:

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 626/123515/14-05-2020 ΚΥΑ και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 33091/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα υποβολής αίτησης ενίσχυσης που αφορά στην άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής ανθέων, στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVΙD-19.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο αυτό είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων σε όλη τη χώρα οι οποίοι:
α) Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής),
β) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (αρθ. 2 σημ. 14),
γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε και σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:
– σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου
– σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου.

Ο εν δυνάμει δικαιούχος υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του:
– Απευθείας μέσω της επιλογής “Χρήση εφαρμογής” στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εφόσον διαθέτει προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ) ή μέσω της ίδιας επιλογής εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (επιλογή “Αίτημα εγγραφής” στην ανωτέρω σελίδα)
– Μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο οποίο είχε απευθυνθεί για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.

Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται από: 20/5/2020 έως 20/6/2020.
Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας (τηλ. 2296022318, email. gaa@megara.gr).

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

Related posts