Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2018-2019

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2018-2019, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 20 Μαΐου 2018, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Απόθεμα πριν το 2016), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9- 2014 ΚΥΑ (2443Β)και της Υπ. Απόφασης 2129/70097/28-06- 2017, οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

1. Η αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων.
2. Η εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
3. Η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 0,5 (μισό) στρέμμα. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των δύο προηγούμενων αμπελουργικών περιόδων
2. Αμπελουργικό Μητρώο ( απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη)
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
5. Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος
6. Φωτ/φο 1 ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
7. Φωτ/φα παραστατικών ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαια , ενοικιαστήρια, έντυπο Ε9 )

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα (2296028210 και 2131600812)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button