Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων στις 4/10

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 4η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆ιατάξεως :

1. Προτάσεις του Συµβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου Μεγαρέων έτους 2022.

2. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής, για το έτος 2021 στην κα ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΕΤΟΥ για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην Πάχη του ∆ήµου Μεγαρέων

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (14:00 έως 22:00)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button