Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 29/12

Παρακαλείσθε όπως συµµετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί την 29η ∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εµβολιασµένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύµφωνα µε τις ∆/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24- 9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως :

1. Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων ως προς τα άρθρα 6, 22 και 27 (Νοµική Υπηρεσία).

2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021.

3. Περί γνωµοδότησης για Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου µε τίτλο «Αναβάθµιση της υφιστάµενης Σιδηροδροµικής Γραµµής προαστιακού σιδηροδρόµου ∆υτικής Αττικής στο τµήµα Άνω Λιόσια – Μέγαρα» µε φορέα του έργου τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

4. Περί έγκρισης Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020.

5. Περί έγκρισης απότµησης / υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου επί της οδού Ι. Μεταξά 13, Ο.Τ. 178, ∆.Ε.Μεγάρων, του ∆ήµου Μεγαρέων.

6. Περί αποδοχής ή µη του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2022.

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button