Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων με τηλεδιάσκεψη την 23η Δεκεμβρίου στις 20:30

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

– Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ Δ 166).

– Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων, 3ου τριμήνου 2020

– Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) γ’ τριμήνου 2020.

– Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων, ΟΠΣ 5002247.

– Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ δόση 2020).

– Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού χρηματοδοτούμενης πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

– Λήψη εκ νέου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 422 του Δήμου Μεγαρέων».

– Λήψη εκ νέου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 617 και 620 στην περιμετρική επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων».

– Λήψη νέας απόφασης «Περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεσης ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου», σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

– Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

– Συγκρότηση Επιτροπής Επιλύσεως δια συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών έτους 2021.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 299/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 300/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 301/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 302/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γκέλη Ελευθερίου, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. /2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γκέλη Ελευθερίου, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 340/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

O Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button