Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 22/3

Παρακαλείσθε όπως συµµετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί την 22α Μαρτίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εµβολιασµένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίµηνο και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για όσους αδυνατούν να προσέλθουν, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως :

1. Περί τροποποίησης προγράµµατος εκτελεστέων έργων έτους 2022.

2. Περί έγκρισης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022.

3. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2022.

4. Περί έγκρισης έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων 4ου τριµήνου 2021.

5. Περί έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσία) δ’ τριµήνου 2021».

6. Περί χαρακτηρισµού κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί διατήρησης ή αποµάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθ. 148, στην Κοινότητα Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων».

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή µη χορήγησης θέσης στάθµευσης σχολικού λεωφορείου του παιδικού σταθµού «Το Εργαστήρι του Παιδιού»».

9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης η µη της µελέτης εισόδου- εξόδου οχηµάτων για την δραστηριότητα «ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ- Εργαστήριο Αναγόµωσης Πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης», επί της οδού Αντιτορπιλικού Ψαρά, ∆.Ε. Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων, µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».

10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης η µη της µελέτης εισόδου- εξόδου οχηµάτων για την δραστηριότητα «ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- Εργοστάσιο κατασκευής- Επισκευής σκαφών αναψυχής και φουσκωτών σκαφών, πολυεστερικών κατασκευών και δεξαµενών», στην θέση Βουρκάρι ή Αρµύρες- ∆.Ε. Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων, µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».

11. Αποδοχή παραίτησης ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆άλλα ∆ηµήτριου από Πρόεδρου της ¨Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων¨.

12. Αντικατάσταση Προέδρου της «Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων».

13. Περί ορισµού υπευθύνου ∆ιαχειριστή λογαριασµού και Εισηγητή Εκκαθάρισης ∆απάνης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣ∆Α)»

14. Περί Ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2022.

15. Περί ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση ∆ευτεροβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2022

16. Περί γνωµοδότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας µε τίτλο «Μονάδα παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος» στη θέση «Κοκκινογή» του ∆ήµου Μεγαρέων, µε φορέα του έργου την «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

17. Περί οικονοµικής ενίσχυσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button