Συνεδριάζει δια περιφοράς το Τοπικό Συμβούλιο Κινέτας

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 22α Νοεµβρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 έως και 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος της ηµερησίας ∆ιατάξεως:

– ∆ιαχείριση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή της Κινέτας.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 21:00).

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέτας
Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button