Συνεδρίαση δια περιφοράς του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγάρων στις 21/01

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 21 Ιανουαρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 έως 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως :

1. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στον Γεώργιο Παπανούση του Νικολάου, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό ∆ρόµος Αγίου Στεφάνου στα Μέγαρα, του ∆ήµου Μεγαρέων.

2. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην Παρασκευή Παπανούση του Νικολάου, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό ∆ρόµος Αγίου Στεφάνου , στα Μέγαρα του ∆ήµου Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (14:00 έως 20:00)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button