Συνεδρίαση κατεπείγουσα για το Τοπικό Συμβούλιο Δήμου Μεγάρων

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς την 14η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος της ηµερησίας ∆/ξεως για την εύρυθµη λειτουργία του καταστήµατος:

– Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής, στον Στυλιανό Γκοσδή του Αθανασίου, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 161 στα Μέγαρα του ∆ήµου Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (15:00 έως 22:00)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button