Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 27/03/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2018.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση του εθίμου «Χορός Τράτας» του Δήμου Μεγαρέων.
3. Ομοίως για το έθιμο Κούλουμα Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
4. Ομοίως για το πανηγύρι Αγ Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
5. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια τον μήνα, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών.
7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 346/2017 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού δικαιούχων χορήγησης σε χρήμα του γάλακτος ετών 2014, 2015, 2016 και του πρώτου 7μηνου του 2017, οφειλών, αριθμού δόσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 97 του Ν. 4483/17.
8. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».
9. Ομοίως με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις».
10. Ομοίως στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού».
11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία Ολοκληρωμένων, Τουριστικών, Προσβάσιμων, Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Μεγαρέων» στο ΕΠΑΝΕΚ, άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης μίας θέσης στάθμευσης για τα ΕΛΤΑ Α.Ε. επί της οδού Συρράκου 1 στην Ν. Πέραμο και μίας θέσης στάθμευσης στην οδό Μινώας 12 στα Μέγαρα».
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης μίας θέσης στάθμευσης για τον Ιωάννη Γ. Χριστόπουλο, έμπροσθεν της οικίας του Γ.Μενιδιάτη 133».
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόχου ΟΤΕ Α.Ε. (Α/Κ Λουτροπύργου).
15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόχου ΟΤΕ Α.Ε. (Α/Κ Αλεποχωρίου).
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόχου ΟΤΕ Α.Ε. (Α/Κ Κινέττας).
17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Ιωάννου Γαλιλαίου στα Μέγαρα.
18. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
19. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Γ. Τσουκαλά.
20. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Α/θμιο Σ/λιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018.
21. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Β/θμιο Σ/λιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018.
22. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Μαρκέλλου».
23. Ομοίως του έργου: «Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου και Γ. Καστάνη (Περιφ. Αλεποχωρίου).
24. Ομοίως του έργου: «Επισκευή οδού βορείως παλαιού δικτύου ΟΣΕ, του κόμβου Νέας Περάμου».
25. Ομοίως του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση δρόμων στην Νέα Πέραμο».
26. Ομοίως της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας».
27. Περί χαρακτηρισμού κωδικού αριθμού εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2018, ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
28. Έγκριση του από 2/3/2018 πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου».
29. Ομοίως του από 16/2/2018 πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Εορτή Χριστουγέννων (ηχητικές υπηρεσίες)».
30. Ομοίως της εργασίας «Εορτή Πρωτοχρονιάς επομένου έτους (ηχητικές υπηρεσίες)».
31. Ομοίως της εργασίας: «Οργάνωση και διαμόρφωση δικλείδων ασφαλείας για την λειτουργία των υπηρεσιών εσόδων».
32. Έγκριση του από 19/3/2018 πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Εορτή 28ης Οκτωβρίου (παρέλαση) στην Νέα Πέραμο».
33. Ομοίως της εργασίας: «Εορτή 28 ης Οκτωβρίου (παρέλαση) στα Μέγαρα».
34. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης
35. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως Αγ. Ιωάννου Γαλιλαίου (Χορευταρά) Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4497/2017.
36. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button