Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 12/7/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για  την Εορτή 15ηςΑυγούστου (Αγ. Μαρτύρων).
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης  πίστωσης για  το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας  Περάμου.
 5. Περί χαρακτηρισμού κωδικού αριθμού εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 6. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου
 7. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 8. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων.
 9. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (β΄ δόση 2017).
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου».
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στη θέση Κουρκούρια στα Μέγαρα».
 12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην επέκταση σχεδίου Μεγάρων».
 13. Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης, 3ου Α.Π.Ε, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων».
 14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
 15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων έτους 2017».
 17. Περί έγκρισης οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Σύνταξη πινάκων επικειμένων (διορθωτική πράξη) στην Κινέττα».
 18. Περί ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης οριστικής μελέτης «Ύδρευσης Αλεποχωρίου».
 19. Εκδίκαση ενστάσεων και επικύρωση ή μη της υπ’ αριθ. 268/2016 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης του Κ.Φ. 195 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων για την ανέγερση Ιερού Ναού».
 20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην συμβολή των οδών Μ. Ζαχαριά και Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα».
 21. Περί σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002274.
 22. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1:«Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών» της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με    κωδικό ΟΠΣ 5001587.
 23. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2:«Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ 5001587 .
 24. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τον πολίτη 2014-2020» για επιδότηση στο σκέλος 2 και στο μέτρο 1 «Αδελφοποίηση πόλεων» και έγκριση φυσικού αντικειμένου του έργου.
 25. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος μηχανήματος έργου και φορτηγού ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο μας και έγκρισης των όρων της σύμβασης.
 26. Περί κατασκευής μνημείου «Μικρασιατών Προσφύγων» στον συνοικισμό Μελί Δήμου Μεγαρέων.
 27. Περί έγκρισης κυκλοφορίας τουριστικού τρένου στην Πάχη- Βαρέα Μεγάρων.
 28. Συμπαράσταση του Δήμου μας στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
 29. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 30. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο: «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη» υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η, με α/α 9 (ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button