Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 14/7/2014

Παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαρέων.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 • Ανάκληση της υπ’ αριθ. 37/2014 απόφασης του Δημ.Σ/λίου περί: «Συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με κληρονόμους Ειρήνης χας Δημητρίου Καμίτση, το γένος Δημητρίου Χρήστου»
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2014.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014.
 • Έγκριση της υπ’αριθ. 46/14 αποφ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ.  «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής για κατάθεση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015»
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/14 αποφ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση της σύμβασης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων».
 • Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων (Π.Ε. Διοικητικού και Π.Ε. Οικονομικού) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 296/27-6-2014 απόφαση Δημάρχου.
 • Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία καθαριότητας».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των «Εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2014» .
 • Περί ανάκλησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της κ. Δημητριάδη Ελένης του Ζαφ.
 • Ψήφισμα του Δημ. Σ/λίου σχετικά με την νέα μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δήμου μας που προάγει ο Ν. 4250/14.
 • Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. στο πλαίσιο του άρθρ. 63 του Ν. 3801/2009 και άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button