Πρόταση για «Υιοθεσία Χώρων Πρασίνου» στο Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων είναι μία περιοχή, που παρουσιάζει αρκετά προβλήματα αστικού περιβάλλοντος, τα περισσότερα εκ των οποίων επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Η πυκνή δόμηση των πόλεων, η μικρή έκταση ελεύθερων ανοιχτών χώρων πρασίνου και το κυκλοφοριακό είναι ίσως από τα σημαντικότερα.

 

Το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του αστικού μικροκλίματος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μίας πόλης. Τα οφέλη του είναι ποικίλα τόσο στον περιβαλλοντικό, όσο και στον κοινωνικό τομέα.

 

Σήμερα, ελέω κρίσης, οι χώροι πρασίνου υποβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο λόγω έλλειψης πόρων, αλλά και προσωπικού για τη συντήρηση και την ενίσχυση των υφιστάμενων χώρων. Σημειώνεται ότι την έκταση των 13 στρεμμάτων Κοινόχρηστων Χώρων (Κ.Χ.) του Δήμου Μεγαρέων  (κατανεμημένη σε 30 διαφορετικά σημεία), τους Κ.Χ. των 6 Οικισμών (5 στρέμματα περίπου), τα 1500 περίπου δένδρα  δενδροστοιχιών και τους 20 σχολικούς κήπους, καλούνται να συντηρήσουν και να αυξήσουν ένας Γεωτεχνικός, 2 Τεχν. Γεωπονίας, 2 Δενδροκηπουροί και 5 εργάτες-τριες πρασίνου, προσωπικό  που σήμερα απασχολεί το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου. Έτσι πέρα από την  κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση, οι κάτοικοι της πόλης είναι αντιμέτωποι με συνθήκες διαφαινόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

 

Παρά το γεγονός ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία οι αλλαγές είναι δύσκολες και επίπονες, η Διοίκηση του Δήμου επιχειρεί, να προτείνει στρατηγικές και μέτρα, που θα τονώσουν την ποιότητα του υπάρχοντος πρασίνου και θα αμβλύνουν τις όποιες σημειακές συνθήκες επιβάρυνσης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσουν τους κατοίκους για συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών.

 

Προτείνεται λοιπόν σε πρώτο στάδιο το νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Υιοθεσία χώρων πρασίνου».

 

Η υιοθεσία ενός πάρκου, μιας νησίδας πρασίνου, ή ενός δέντρου ακόμη, αποτελεί μια εναλλακτική δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς, με μακρόχρονη ιστορία στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε ιδιώτες, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα, Σχολεία και ομάδες πολιτών, που επιθυμούν να αναλάβουν τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας των χώρων αυτών. Στόχος δεν είναι η μεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή/κάτοικο, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κυρίως η συμμετοχή του στην καλλιέργεια του οράματος για την σταδιακή μετατροπή των πόλεων Μεγάρων και Νεάς Περάμου, σε αυτό που με μοντέρνους όρους αποκαλείται «Πράσινη Πόλη» ή και απλά Ανθρώπινη Πόλη του Αύριο. Στόχος είναι η καθιέρωση του θεσμού με προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και τον ρόλων, που θα υλοποιούνται με τις υποδείξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.

 

Η προτεινόμενη διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η παρακάτω:

Ο ενδιαφερόμενος για υιοθεσία χώρου πρασίνου, θα υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου, όπου θα αναφέρει το χώρο πρασίνου, που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει, αλλά και τις όποιες παρεμβάσεις προτίθεται να υλοποιήσει  στο χώρο αυτό. Κατόπιν θα συντάσσεται μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου – αναδόχων συμφωνητικό,  το οποίο πριν συναφθεί θα πρέπει να έχει την  έγγραφη έγκριση του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου, αλλά και του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις θα αφορούν στις κατασκευές – εξοπλισμό του χώρου.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα περιλαμβάνει το συμφωνητικό διαρκείας 12 μηνών, είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι.

 

Ο ανάδοχος οφείλει:

 • Να καθαρίζει το πάρκο τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα
 • Να καθαρίζει το πάρκο μετά από τυχόν οργάνωση εκδήλωσης ή συνάντησης με δική του υπευθυνότητα
 • Να φυτεύει λουλούδια στα υπάρχοντα παρτέρια
 • Να φροντίζει τα λουλούδια και τα φυτά του πάρκου (πότισμα, βοτάνισμα, κλάδεμα κ.λ.π.)
 • Να κουρεύει το χλοοτάπητα τους εαρινούς, θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες  σε περίπτωση, που ο χώρος διαθέτει χλοοτάπητα
 • Να φυτεύει δένδρα, αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα και έγκριση από το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου
 • Οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα προτίθεται να οργανώσει στο πάρκο, να γίνεται πάντοτε  με την σύμφωνη γνώμη  του Δήμου
 • Σε περίπτωση που παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις, θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει επίβλεψη από ενήλικο
 • Να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία Πρασίνου για την παραίτησή του από το Πρόγραμμα
 • Να τοποθετήσει πινακίδα υιοθεσίας του πάρκου (Μορφή – διαστάσεις υπό την έγκριση του Δήμου)
 • Να μην εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε κέρδος το πάρκο (π.χ τοποθέτηση καντίνας, εισιτήριο εισόδου κτλ)
 • Να μην μεταβιβάσει σε τρίτον την φροντίδα  του πάρκου
 • Να μην προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο πάρκο και σε οποιαδήποτε κατασκευή  χωρίς την έγκριση του Δήμου και των Διευθύνσεων Πρασίνου  και Τεχνικών Έργων.

 

Αρμόδια Υπηρεσία για την επικοινωνία – συνεργασία του Δήμου με τον ιδιώτη, όπως περιγράφεται με τα ανωτέρω, ορίζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων.

 

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

 • Την παροχή νερού και ρεύματος
 • Την αποκατάσταση ζημιών από βανδαλισμούς
 • Την αποκομιδή των απορριμμάτων
 • Την παροχή λιπασμάτων για την λίπανση του πάρκου και όποτε είναι εφικτό την παροχή φυτικού υλικού  (εποχιακά άνθη, δένδρα , θάμνους)
 • Την επίβλεψη και την παρακολούθηση της υιοθεσίας, δυνάμενος να την καταγγείλει,  εφόσον κριθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της
 • Τη στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο των παρεμβάσεων του αναδόχου
 • Την υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου την παρούσα πράξη του.

 

Επίσης με απόφαση τριμελούς επιτροπής, θα απονέμεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους (παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος) σχετικός έγγραφος έπαινος στον ανάδοχο του καλύτερου υιοθετημένου χώρου πρασίνου.

 

Προτεινόμενη Επιτροπή είναι :

Τακτικά μέλη:

Δήμας Ιωάννης

Ορφανός Ευάγγελος, Αρχιτέκτων

Μιχάλαρος Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

Κοσμόπουλος Ελευθέριος

Τσουμπανά Ροδόηπη, Αρχιτέκτων

Μαργέτης Παναγιώτης

 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε το ΔΣ να αποφασίσει για:

Την έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος «Υιοθεσίας χώρων πρασίνου»

Την έγκριση των όρων του Συμφωνητικού Προγράμματος

Την έγκριση της επιτροπής για την ανάδειξη του καλύτερου υιοθετημένου χώρου πρασίνου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button