Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα για το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς την 21η Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος της ηµερησίας ∆/ξεως για την εύρυθµη λειτουργία του καταστήµατος:

– Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στον Αντώνιο Σταµπόλα του Παναγιώτη, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο λειτουργεί στον οικισµό Πάχης του ∆ήµου Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (15:00 έως 22:00)

Η Πρόεδρος Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button