Συνεδριάζει στις 22/02 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων

Παρακαλείσθε όπως συµµετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί την 22α Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εµβολιασµένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύµφωνα µε τις ∆/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24- 9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως:

1. Περί λύσης σύµβασης µίσθωσης περιπτέρου.
2. Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράµµατος ∆ράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης. για το οικονοµικό έτος 2022 της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.
3. Περί συγκρότησης της διαπαραταξιακής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων
4. Περί ορισµού τριµελούς επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΕΒΑ (Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) για το έτος 2022.
5. Αποδοχή παραίτησης ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αντώνη Χοροζάνη από µέλος της ¨Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων¨.
6. Αντικατάσταση µέλους της ¨Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων¨
7. Περί αντικατάστασης µελών του Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ 5001587.
8. Περί αντικατάστασης µελών του Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα» µε κωδικό ΟΠΣ 5002274.
9. Περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 95/2021 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Γνωµοδότησης για την ύπαρξη ή µη αίθουσας για την λειτουργία Τµηµάτων Ένταξης στο 2οκαι 3οΓυµνάσιο Μεγάρων».
10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου».
11. Περί σύστασης Επιτροπής Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
12. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 324/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
13. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη δικηγόρο κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 263/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
14. Περί έγκρισης επιπλέον αµοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου του ∆ήµου µας κα Λουκία Μαστρανδρίκου.
15. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 281/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
16. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 291/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
17. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρύσα Ντάνου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 156/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
18. Περί έγκρισης επιπλέον αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου µας κ. Χρήστου Κάµπαξη, ορισθέντος µε την υπ’ αριθ. 379/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
19. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2022 «Περί έγκρισης απότµησης/ υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου επί των οδών Μητρ. Τιµόθεου Χαλόφτη και Αθ. Γκίνη, Ο.Τ. 639, Περιµετρική Επέκταση, του ∆ήµου Μεγαρέων»
20. ∆ιαδικασία καθορισµού αυτοτελών οικισµών του ∆ήµου Μεγαρέων για την γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσµού – κατοικιών έτους 2021 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button