Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων: Ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 η Αρχιτέκτων κ. Κατερίνα Πιπιλή με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων, εκπροσωπώντας το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο, το Δήμαρχο Μεγαρέων, κ. Γρηγόριο Σταμούλη και τον κ. Νικόλαο Μουζάκη της Εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», η οποία είναι η Ανάδοχος Εταιρεία του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εντός του Ναού της Παναγίας,  ο οποίος ήδη είναι κενός ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σκοπός τους ήταν η ενημέρωση των συμπολιτών μας για το θέμα.

Η κ. Κατερίνα Πιπιλή αρχιτέκτων ΕΜΠ και με τις παραπάνω ιδιότητές της λαμβάνοντας το λόγο είπε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, μετά από κόπους και αναμονή οκτώ ολόκληρων χρόνων, ανακοινώνουμε στο Μεγαρικό λαό την υπογραφή της σύμβασης του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/6/2020, και κατά συνέπεια την έναρξη των εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. Το έργο θεωρείται υψίστης σημασίας για την πόλη μας, καθώς ο Ναός είναι «πρώτος τη τάξει», αποτελεί την καθέδρα του οικείου Μητροπολίτου, είναι τόπος λατρείας και συνδέεται με σπουδαία ιστορικά γεγονότα της πόλεώς μας.

Για την ιστορία, πριν από οκτώ χρόνια, ο π. Σεραπίων ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού γνωρίζοντας την ιδιότητά μου ως τ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με προσέγγισε και εξέφρασε τον διακαή πόθο του και την αδήριτη ανάγκη να ανακαινιστεί και να συντηρηθεί ο Μητροπολιτικός Ναός των Μεγάρων. Χάρηκα για τη συνάντηση αυτή, διότι το αίτημα του π. Σεραπίωνος συνέπιπτε και με τη δική μου αντίληψη για την κατάσταση του Ναού, την οποία είχα σχηματίσει κατά τη συμμετοχή μου σε λατρευτικά και κοινωνικά γεγονότα.

Η επόμενη κίνηση ήταν η διαμεσολάβησή μου για συνάντηση με τον τότε Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, η οποία πραγματοποιήθηκε πολύ σύντομα και είχε θετική έκβαση, παρόλο που τότε εγώ ως Γραμματέας προερχόμουν από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Έτσι το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του Ναού εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με τελικό ποσό χρηματοδότησης 1.254.796,94 ευρώ.

Ακολούθησε ένας οκταετής μαραθώνιος αγώνας (γνωστός μόνο σε όσους ενεπλάκησαν) διεκπεραίωσης πολλαπλών και πολυσχιδών γραφειοκρατικών διαδικασιών (μελέτες, εγκρίσεις από Υπουργεία, από την Περιφέρεια, δύο φορές από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επανεγκρίσεις λόγω αλλαγής της ηγεσίας της Περιφέρειας).

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται εργασίες για τη στατική αποκατάσταση του Ναού, ανάδειξη των θεμελίων της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, αποκατάσταση όλων των εκτεταμένων φθορών του Ναού (τοιχοποιία και συντήρηση αγιογραφιών), όπως καί ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και λειτουργική και αισθητική αναδιαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο. 

Η τεχνική εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» αναλαμβάνει το έργο και με την εμπειρία του προσωπικού της σε έργα τέτοιου είδους, αλλά και με την άγρυπνη επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιερού Ναού, θα επιφέρει ένα άρτιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων μας. Ο υπεύθυνος της Εταιρείας, κ. Νίκος Μουζάκης διαβεβαίωσε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι όλα θα γίνουν όπως ορίζει η μελέτη αλλά όπως και ο ίδιος επιθυμεί ως υπεύθυνος μιας Εταιρείας που καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, αντίστοιχα έργα αποτελούν για την ίδια ενδιαφέρουσα πρόκληση. 

Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε θερμά τον Δεσπότη μας, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνο για την αμέριστη συμπαράστασή του και για τις πάσης φύσεως διευκολύνσεις που παρείχε από την πρώτη στιγμή. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην Καθηγουμένη και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρυνού, για όσα μας παρείχαν και που ο Θεός γνωρίζει.

Ολοκληρώνοντας, καθιστούμε γνωστό στην αγάπη των ευσεβών Χριστιανών, ότι ο Ναός δεν θα λειτουργεί όσο διαρκούν οι εργασίες, ευελπιστώντας ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά με την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και την προσδοκία ο Αντιπεριφερειάρχης μας κ. Κοσμόπουλος θα είναι αρωγός ώστε οι υπηρεσίες να μην καθυστερούν και το έργο να ολοκληρωθεί στο διατεταγμένο διάστημα, ευχόμενοι όπως η Παναγία που αυτή τη στιγμή επιτρέπει και επιθυμεί την έναρξη των εργασιών του Ναού της, θα σταθεί συνεργός και επόπτης των πάντων.»

Η τε­χνι­κή ε­ται­ρεί­α «ΔΟ­ΜΗΣΗ ΤΕ­ΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» α­να­λαμ­βά­νει το έρ­γο και με την εμ­πει­ρί­α του προ­σω­πι­κού της σε έρ­γα τέ­τοι­ου εί­δους, αλ­λά και με την ά­γρυ­πνη ε­πί­βλε­ψη της Τε­χνι­κής Υπηρεσίας του Ι­ε­ρού Να­ού, θα ε­πι­φέ­ρει έ­να άρ­τι­ο α­πο­τέ­λε­σμα, σύμ­φω­να με τις προσ­δο­κί­ες ό­λων μας. Ο υ­πεύ­θυ­νος της Ε­ται­ρεί­ας, κ. Νί­κος Μου­ζά­κης δι­α­βε­βαί­ω­σε το Εκ­κλη­σι­α­στι­κό Συμ­βού­λι­ο ό­τι ό­λα θα γί­νουν ό­πως ο­ρί­ζει η με­λέ­τη αλ­λά ό­πως και ο ί­δι­ος ε­πι­θυ­μεί ως υ­πεύ­θυ­νος μι­ας Ε­ται­ρεί­ας που κα­θ’ ό­λη τη δι­άρ­κει­α της λει­τουρ­γί­ας της, αν­τί­στοι­χα έρ­γα α­πο­τε­λούν γι­α την ί­δι­α εν­δι­α­φέ­ρου­σα πρό­κλη­ση.

Στο ση­μεί­ο αυ­τό ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά τον Δε­σπό­τη μας, τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Με­γά­ρων και Σα­λα­μί­νος κ.κ. Κων­σταν­τί­νο γι­α την α­μέ­ρι­στη συμ­πα­ρά­στα­σή του και γι­α τις πά­σης φύ­σε­ως δι­ευ­κο­λύν­σεις που πα­ρεί­χε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή. Θερ­μές ευ­χα­ρι­στί­ες ο­φεί­λον­ται ε­πί­σης στην Κα­θη­γου­μέ­νη και την Α­δελ­φό­τη­τα της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου Προ­δρό­μου Μα­κρυνού, γι­α ό­σα μας πα­ρεί­χαν και που ο Θε­ός γνω­ρί­ζει. Ο­λο­κλη­ρώ­νον­τας, κα­θι­στού­με γνω­στό στην α­γά­πη των ευ­σε­βών Χρι­στι­α­νών, ό­τι ο Να­ός δεν θα λει­τουρ­γεί ό­σο δι­αρ­κούν οι ερ­γα­σί­ες, ευ­ελ­πι­στών­τας ό­τι ό­λα θα κυ­λή­σουν ο­μα­λά με την χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Πε­ρι­φέ­ρει­α και την προσ­δο­κί­α ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρει­άρ­χης μας κ. Κο­σμό­που­λος θα εί­ναι α­ρω­γός ώ­στε οι υ­πη­ρε­σί­ες να μην κα­θυ­στε­ρούν και το έρ­γο να ο­λο­κλη­ρω­θεί στο δι­α­τε­ταγ­μέ­νο δι­ά­στη­μα, ευ­χό­με­νοι ό­πως η Πα­να­γί­α που αυ­τή τη στιγ­μή ε­πι­τρέ­πει και ε­πι­θυ­μεί την έ­ναρ­ξη των ερ­γα­σι­ών του Να­ού της, θα στα­θεί συ­νερ­γός και ε­πό­πτης των πάν­των».

Για έργο μίλησε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Νικόλαος Μουζάκης τονίζοντας πως ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι 12 μήνες. Όσον αφορά τις κύριες εργασίες ανέφερε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για την υγρασία όπου υπάρχει πρόβλημα, παρεμβάσεις στο εξωτερικό του Ναού, θα γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθέτηση κεντρικού κλιματισμού, συντήρηση ή όπου χρειαστεί, αντικατάσταση των αγιογραφιών αλλά και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης έκανε λόγο για ένα «θεάρεστο έργο» που ήταν επιβεβλημένο να γίνει, αναφέροντας πως «ότι αφορά την εκκλησία μας πρέπει να γίνεται απλόχερα την στιγμή που η εκκλησία προσφέρει στην τοπική κοινωνία σπουδαίο πνευματικό αλλά και φιλανθρωπικό έργο». Ο κ. Σταμούλης δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Περιφέρεια τονίζοντας ότι στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της δημοτικής αρχής.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος, όπου δήλωσε ότι «Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για την Εκκλησία και την Ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του Καθεδρικού Ιερού Ναού θα δώσουν και στους πιστούς και στην περιοχή νέα αίγλη. Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, πράττουμε ό, τι είναι δυνατόν για να προχωρήσει γρήγορα το πολύ σημαντικό αυτό έργο και έχουμε στα σχέδιά μας παρεκκλήσια της ευρύτερης περιοχής, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον

Δείτε το όριο εργολαβίας και την τρισδιάστατη μελέτη του έργου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button