Γρ. Σταμούλης: «Γίνονται όλες οι ενέργειες για να μην καταργηθεί το 4ο Δημ. Σχολείο»

Φαίνεται ότι ο κ. Μαρινάκης έχει επιλεκτική μνήμη και πάσχει από το «σύνδρομο της απόκρυψης στοιχείων».
Για άλλη μία φορά ο κ. Μαρινάκης ακολουθεί ανεύθυνη, δημαγωγική και λαϊκίστικη πολιτική για το σοβαρότατο και μάλιστα για το σοβαρότατο ζήτημα, που προέκυψε σχετικά με το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
«Εκεί που μας χρωστάγανε μας ζητούν και το βόδι», λέει και η λαϊκή ρήση κι όντως ενώ θα έπρεπε να απολογείται ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, που δεν έκανε τίποτα για το Σχολείο τα τέσσερα χρόνια, που ήταν Δήμαρχος και μάλιστα είχε και δύο παιδιά του ως μαθητές στο 4ο Δημοτικό, κατηγορεί αυτή τη Διοίκηση ότι δήθεν αδιαφόρησε κι εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών, όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος ο κ. Σταμούλης ήταν σε διαρκή επαφή και συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έπραξε ότι έπρεπε και διέθεσε και 50.000 ευρώ για μελέτη για να διαπιστωθεί η κατάσταση του κτιρίου.
Για την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των γονέων, που ενδιαφέρονται και τους απασχολεί το πρόβλημα και κάθε καλόπιστο συμπολίτη παρατίθενται αναλυτικά με λεπτομέρειες οι ενέργειες του Δήμου μέχρι σήμερα, με στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας:

 1. Έγγραφο προς ΚΤΥΠ 758/12.1.2018 ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοψία με κλιμάκιο Μηχανικών του Οργανισμού, προκειμένου να αποφανθούν για την καταλληλότητα λειτουργίας του Σχολικού Συγκροτήματος.
 2. Τον Ιανουάριο, λίγες ημέρες μετά το έγγραφο ήρθε κλιμάκιο Μηχανικών της ΚΤΥΠ και κρίθηκε αναγκαίος ο έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας και μελέτης στατικής ενίσχυσης αν η προηγούμενη εκτίμηση δείξει ότι απαιτείται.
 3. Την 18.4.2018 συντάχθηκε ο υπ’ αριθμ. 19/2018 φάκελλος δεδομένων μελέτης από την Τ.Υ.Δ.Μ με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» με προεκτιμώμενη αμοιβή, αξία σύμβασης 41.541,46 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 51.511 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 4. Την 20.4.2018 έγινε εισήγηση προς Δ.Σ. για έγκριση δεδομένων της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης, Αριθμ. Πρωτ: 8152/2018.
 5. Την 24.4.2018 ελήφθη η απόφαση 119 του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης να εκπονηθεί με ανοιχτή διαδικασία, με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.
 6. Την με αριθμό 205 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για Αναμόρφωση 2018 ΑΔΑ: 7ΤΠ9Ω 5ΤΚ, για ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.8344/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον ΚΑΕ 30.7411.0018.
 7. Την με αριθμό 132 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση 2018 ΑΔΑ:ΩΗΚΝΩΚΠ 7ΒΣ για ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.8344/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον ΚΑΕ 30.7411.0018.
 8. Την με αριθμό Πρωτ:11497/19.6.2018 εισήγηση της Δνσης Τ.Υ.Δ.Μ για ψήφιση πίστωσης.
 9. Την με αριθμ.268/25.6.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης ΑΔΑ : 7Σ08ΩΚΠ Ω43.
 10. Την ΑΑΥ 382 12005/27.6.2018 ΑΔΑ: 7Μ86ΩΚΠ ΖΔΤ
 11. Την με αριθμ. Πρωτ: 12427/5.7.2018 Εισήγηση προς οικονομική Επιτροπή για έγκριση όρων Δημοπρασίας
 12. Την Διακήρυξη με αριθμ. Πρωτ: 13000/16.7.2018 ΑΔΑ: 610ΙΩΚΠ ΨΟΘ
 13. Την με αριθμ. Πρωτ: 13385/20.7.2018 Εισήγηση προς οικονομική Επιτροπή για έγκριση Πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού
 14. Την με αριθμ. 339/31.7.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίστηκε η 7/8/2018 ώρα 10.00
 15. Την 9.8.2018 Πρακτικό διενέργειας , 1ο Πρακτικό
 16. Την με αριθμ. Πρωτ: 16833/10.9.2018 εισήγηση της Δνσης Τ.Υ.Δ.Μ για έγκριση Πρακτικού Νο 1
 17. Την με αριθμ. 361/ 21.9.2018 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Πρακτικού Νο 1 ΑΔΑ : 6ΞΣΣΩΚΠ 473
 18. Την με αριθμ. Πρωτ: 17966/25.9.2018 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της με αριθμ. 361/21.9.2018 Απόφαση οικονομικής επιτροπής για έγκριση Πρακτικού Νο 1
 19. Την με αριθμ. Πρωτ: 19083/8.10.2018 πρόσκληση Αναδόχου για επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
 20. Την 9.11.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2ο Πρακτικό
 21. Την με αριθμ. 429/27.11.2018 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Πρακτικού Νο 2 ΑΔΑ: 632ΖΩΚΠ ΟΤΗ ΑΔΑΜ κατακύρωσης 19 ΑWRD004298046 2019 01 02
 22. Την με αριθμ. Πρωτ: 23228/3.12.2018 Κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της με αριθμ. 429/27.11.2018 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Πρακτικού Νο 2
 23. Την με αριθμ. Πρωτ: 23814/10.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 24. Την Εγγυητική ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ εγγυητικής καλής εκτέλεσης 18.12.2018Την με αριθμ. Πρωτ: 25321/28.12.2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ,ΑΔΑΜ Σύμβασης 19SYMV004298142 2019 01 02
 25. Tον με αριθ. Πρωτ: 25339/28.12.2018 Ορισμό Επιβλέποντος ΑΔΑ : 61 ΑΝΩΚΠ Ξ3Λ
 26. Την με αριθμ. Πρωτ: 10264/ 17.5.2019 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 27. Την από 27.5.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
 28. Την με αριθμ. Πρωτ: 10264/27.6.2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

  Ύστερα από όλες αυτές τις ενέργειες της παρούσης Διοίκησης και την πλήρη απραξία και αδράνεια της Διοίκησης Μαρινάκη είναι δυνατόν να εγκαλεί τη σημερινή Διοίκηση αυτός που δεν έκανε τίποτα;
  Υπάρχει πρόβλημα σοβαρότατο με το κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου αλλά γίνονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται αφ’ ενός να μην καταργηθεί το Σχολείο κι αφ’ ετέρου να διευθετηθεί το ζήτημα έτσι ώστε οι μαθητές από τον Σεπτέμβρη στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα προσαρμοζόμενοι στο νέο τους περιβάλλον στα όμορα σχολεία.
  Όσο για τον κ. Μαρινάκη ας τον συμβουλεύσει κάποιος από τους συνεργάτες του ότι πρέπει να σταματήσει τη στείρα αντιπολιτευτική κριτική και ας μείνει στην ουσία των γεγονότων. Να σταθεί πάνω στα τοπικά προβλήματα με σεβασμό στους πολίτες και στην αλήθεια.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button