Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Μεγαρέων, με δελτίο τύπου, ενημερώνει για την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 3088/τ.Β΄/2017)».

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

– Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
2. Δήλωση βεβαίωσης ακινήτων ( Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό ( 67% ) και άνω
7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού
8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
9. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία δήλωση φορολογίας, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού προκειμένου να τεκμηριωθεί η μεταβολή.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για την επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού και την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής και συγκεκριμένα:

Ύψος συνολικής οφειλής Ποσοστό κάλυψης
Έως 6.000,00 ευρώ 100%
6.001,00 έως 9.000,00 ευρώ 75%
9.001,00 έως 12.000,00 ευρώ 50%
Και άνω των 12.000,00 ευρώ 30%

Για υποβολή των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού στα τηλέφωνα 2296026862 / 2296026719 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button