Ανακοινώθηκε η τριμελής διοικούσα επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μεγάρων

Η θητεία της διοικούσας επιτροπής είναι τριετής

Με απόφασή του ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός
προέβη στη συγκρότηση της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Μεγάρων, στην οποία και μετέχουν δύο ιατροί συμπολίτες μας, ο Ιωάννης Καλλιάς ο οποίος κατέλαβε και τη θέση του προέδρου της επιτροπής και ο Κωνσταντίνος Καράμπελας με αναπληρωτή τον Μήτσο Θεόδωρο.

Η απόφαση έχει ως εξής:
Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄).
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 16 του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄).
4. Το υπ’ αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.32565/25-4-2018 με θέμα: «Εφαρμογή άρθρων 16 και 17 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ. Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.44965/11-6-2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.Γ3Α/Γ.Π.οικ.4778/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΩΝ7Ω465ΦΥΟ-8Ψ2), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΗΙΔ465ΦΥΟ-Λ1Γ).
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 55520/10-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 63214/11-11-2019 Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7. Την αριθμ.15/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων.
8. Την αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, με κριτήριο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μεγάρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Μεγάρων, ως ακολούθως:
1. Καλλιάς Αναστάσιος, Πρόεδρος.

2. Καλογιάννης Αντώνιος, Υπεύθυνος για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του 2ου Κ.Υ. Μεγάρων, με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Φωτεινή, Υπεύθυνη για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του 1ου Κ.Υ. Μεγάρων.

3. Καράμπελας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, με αναπληρωτή τον Μήτσο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button