Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων την Τρίτη 12 Ιουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του ειδικού κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 190.

2. Περί τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.

3. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022.

4. Περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας έτους 2022 Δήμου Μεγαρέων Επικαιροποιημένο.

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα «ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.» στην θέση ΒΑΡΙΚΑ Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, με πρόσωπο επί Δημοτικής οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».

6. Περί καθορισμού α. τριμελούς επιτροπής δημόσιας κλήρωσης των δικαιούχων ΑμεΑ /Πολυτέκνων/ Πολεμιστών Κύπρου, β. ορισμός χώρου και χρόνου της διενέργειας αυτής και γ. ύψους του τέλους παραχώρησης του 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου μας

7. Περί επιχορήγησης στην Νεανική Εστία Μεγαρίδος (Ν.Ε.Μ.)

8. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου με τίτλο ¨Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού¨ στη θέση ¨ΚΡΥΦΤΗ¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την AIOLIKI DESFINAS I.K.E.».

9. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου με τίτλο ¨Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων¨ στη θέση ¨Τούτουλη¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠΑΜ Ο.Ε.- ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ».

10. Περί επιλογής χώρου γα την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button