Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων Δευτέρα 12/2/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12 η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στις 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού Δήμου Μεγαρέων Δ’ τριμήνου 2017.
3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Δ’ τριμήνου 2017.
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 42/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. του δημοτ. ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων –
δαπανών έτους 2017 για το 4 ο τρίμηνο».
5. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και
αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης Δημοτ. Κατάστασης και Πρωτοκόλλου
2018».
7. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού
εξοπλισμού δικτύων, δημοτικών καταστημάτων και τεχνικής υπηρεσίας Δημοτικής
Κοινότητας Μεγάρων».
8. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού
εξοπλισμού δικτύων, δημοτικών καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Περάμου».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Δαπάνες καθαρισμοί
φρεατίων δεξαμενών».
10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί
κυκλοφοριακής μελέτης στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων (βόρειο
τμήμα)».
11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί
απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 28 ης Οκτωβρίου &
Μοράβα (πλησίον γηπέδου) στα Μέγαρα».
12. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί
μετατόπισης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΟΑΚ περιοχή Νεράκι Ν.
Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
13. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της
πόλης των Μεγάρων».
14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση – Επισκευή κεντρικών οδικών
δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων»
15. Ομοίως του έργου «Κατασκευή δρόμου στη θέση «Ανω Πευκενέας» για τη διασύνδεση
της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση «Απογιούρισμα» με την επαρχιακή οδό
Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέικα»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button