Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την Τρίτη 4/8

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020

2. Ανάθεση σε δικηγόρο για την προσβολή με αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81379/3184/05.04.2020 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων, 2ου Τριμήνου 2020

4. Έγκριση της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Σίτισης & Βασικών Αγαθών» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ 5001587

5. Έγκριση της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου, της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ 5001587

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/20 αποφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ.547 και 550

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/20 αποφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 622 του Δήμου Μεγαρέων

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/20 αποφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικαιροποίησης της 7/16 αποφ. της Ε.Π.Ζ. με τίτλο περί τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου ΟΤ (χώρος εκκλησίας) στην περιοχή ΜΕΛΙ του Δήμου Μεγαρέων

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για την Συγκρότηση Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020

10. Ομοίως για την Συγκρότηση Β/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020

11. Ορισμός εκπροσώπου για την διενέργεια διαδικασιών παραλαβής του απορριμματοφόρου

12. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου με την ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

13. Επικύρωση αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος

14. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος

Παρόμοια άρθρα

Back to top button