Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων μετά από 2 αναβολές

Ακολουθεί δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων: Σας υπενθυμίζουμε ότι είχατε κληθεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 15/12-2022 με την υπ’ αρiθ. 21983/15-12-2022 πρόσκληση για την λήψη απόφασης του θέματος «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022», η οποία αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια κληθήκατε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16/12/2022 με την υπ’ αριθ. 22049/16-12-2022 πρόσκληση, για την λήψη απόφασης του ιδίου θέματος, η οποία πάλι αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 96 της παρ 3 του Ν. 3463/2006 που έχει ως εξής:
«Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, λόγω του ότι πριν κλείσει το οικονομικό έτος πρέπει να έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού που πρόκειται για την οριστική και τακτοποιητική του έτους:

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button