Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) την 2α ∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:30 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος επειδή σύµφωνα µε τις ∆/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ∆ΚΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09, η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για καθορισµό αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για επιπλέον αµοιβή που εκδίδεται µετά την δικάσιµο δεν νοµιµοποιεί την καταβολή της αµοιβής.

Στην προκειµένη περίπτωση η δικάσιµος έχει ορισθεί για τις 3/12/2021 και για να παραστεί ορίστηκε ως πληρεξουσίου δικηγόρος µε την υπ’ αριθ. 325/30-11-2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής:

– Περί αµοιβής δικηγόρου Λαγού Ελευθερίου του Ζήσιµου.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (20:30 έως 22:00) .

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button