Συνεδριάζει σήμερα δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) την 6η Ιουλίου 2021, ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 έως 22:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων:

1. Περί της λειτουργίας παραρτήµατος του 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο χώρο του πρώην 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων.

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Περί έγκρισης ή µη άδειας τοµής οδοστρωµάτων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018».

3. Περί έγκρισης ή µη κυκλοφοριακών µελετών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (20:30 έως 22:30) .

Ο πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κων/νος Ν. Καράµπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button