Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 15/11/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος: Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016,

και στη συνέχεια σε δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, επί των κάτωθι θεμάτων:
1.Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου
Μεγαρέων Γ’ τριμήνου έτους 2017.
2. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Γ’ τριμήνου
έτους 2017.
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 361/2017 απόφ. Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού
εσόδων – δαπανών έτους 2017 για το 3 ο τρίμηνο.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 386/2017 απόφ. του Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής απολογισμού οικον. έτους 2016.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2017.
6. Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεγαρέων.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και
επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων και
Τεχνικής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017».
8. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής
διαχείρισης Δημοτ. Κατάστασης και Πρωτοκόλλου 2017 μηνός Σεπτεμβρίου.
9. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου».
10. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων Δημ.
Κοινότητας Ν. Περάμου μηνός Σεπτεμβρίου».
11. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου.
12. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη μηχανογραφικού
εξοπλισμού, δικτύων κ.λ.π. της Δημοτ. Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου
Μεγαρέων μηνός Οκτωβρίου».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button