Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 26-11-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 26 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικον. έτους 2015.
 • Έγκριση χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2015 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α. για εκτέλεση διαφόρων έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2015».
 • Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Έγκριση ισολογισμού ετών 2010, 2011 και 2012 (1/1 – 16/3/2012) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 • Έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της 31/8/2015 (περίοδος 17/3/2012 έως 31/8/2015) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αλίκης Καρύδη.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελένης Κολιονάσιου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας της εταιρείας COSMOTE  Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
 • Περί επιστροφής ποσού 185 € από παράβολο έκδοσης αδείας λειτουργίας κατ/τος στον Κων/νο Μακρυγιάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 • Περί επιστροφής ποσού 185 € από παράβολο έκδοσης αδείας λειτουργίας κατ/τος στον Σωτήριο Αν. Κορώση, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 • Περί καθορισμού τελών φωτισμού καθαριότητος για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Σφαγείων για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού  τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών πλατειών κ.λ.π. Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγίου Παντελεήμoνα για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου για το έτος 2016.
 • Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού για το έτος 2016.
 •  Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους κατά την τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Μεγαρέων για το έτος 2016.
 • Υποστήριξη του Δήμου Μεγαρέων στην υποψηφιότητα του Δήμου Ελευσίνος ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button