Προσλήψεις με συμβάσεις στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Μεγαρέων

Με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων ο Δήμος προχωρεί τις διαδικασίες για την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου στην Υπηρεσία καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

Πρόκειται για την πρόσληψη δέκα (10) εργατών ΥΕ Καθαριότητος και πέντε (5) Οδηγών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.# και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με Συστημένη Επιστολή στα Γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη ΤΚ 19100, ΜΕΓΑΡΑ απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπ’ όψη της Κας Φωτεινής Στυλιανοπούλου (Τηλ. Επικοινωνίας: 22960 81110 ή 22960 81904).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10)  ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της  προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης είναι οκτώ (8) μήνες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button