Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Την προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων αφού έλαβε υπόψη του:
– το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19 -την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020
– την υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.

Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής. Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00, από τη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων.

Αρμόδια υπάλληλος: Μπερδελή Βαρβάρα, τηλέφωνο: 2296081632, e-mail: [email protected]

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Δείτε περισσότερα σχετικά με το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εδώ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button