Προκήρυξη παραχώρησης μίας θέσης περιπτέρου σε ΑμεΑ, Πολύτεκνους και Πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων με την υπ’ αρ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, παραχωρεί τη θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Γεωργίου (οδός Πορτσίδη Σωτ.) στη Νέα Πέραμο, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/06, σε:

α) άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ),

 

β) πολύτεκνους  και

 

γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερόμενο ΑΜΕΑ, ή πολύτεκνο ή πολεμιστή Κύπρου, με την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 244/2014 και 249/2014 αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου.

 

O ενδιαφερόμενος θα επιλεγεί με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν βαρύνεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών (άρθρο 285 Ν. 3463/06).

 

 Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι του ανωτέρω προσώπου κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 15/05/2015 στην υπηρεσία μας (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Π. Γεωργακή 8, Μέγαρα,  2ος όροφος τηλ. 2296028210 και Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου τηλ. 2296032550) τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2014 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

 

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται:

α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας,

β) για τους πολύτεκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και

γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

Ο δικαιούχος υποχρεούται εντός 10ημέρου από τη λήξη της 10ετούς περιόδου παραχώρησης της θέσης, να παραδώσει το σώμα του περιπτέρου στην κατάσταση που το παρέλαβε.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button