Έγγραφο Δημάρχου Μεγαρέων για παράταση εγγραφής στο Κτηματολόγιο

Σας γνωρίζουμε, ότι με την υπ’ αριθ. 43/19/5.12.2018 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθορίσθηκε η ημερομηνία έναρξης και πέρατος υποβολής δηλώσεων του νόμου 2308/1995 από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των περιοχών του προκαποδιστριακού Δήμου Μεγαρέων και της Κοινότητας Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Ως ημερομηνία έναρξης έχει ορισθεί η 10/12/2018 και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 12/3/2019, για τους κατοίκους της ημεδαπής και για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 10/6/2019.
Πλην όμως, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης γεωγραφικής έκτασης του Δήμου Μεγαρέων, καθώς και του μεγάλου αριθμού των αγροτεμαχίων που διαθέτει έκαστος των ιδιοκτητών, το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρείται ως λίαν ανεπαρκές, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο καθένας και να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του.
Παράλληλα, Υποθηκοφυλακεία, Πρωτοδικεία και λοιποί φορείς της διοίκησης αδυνατούν να ανταποκριθούν στην έγκαιρη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, τόσο προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως εξετάσετε σοβαρά το αίτημά μας για παράταση της προθεσμίας υποβολής των ως άνω δηλώσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Ι. Σταμούλης 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button