Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΕΜ ΑΕ

Κατόπιν της υπ’ αρ. 1/15-1-2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε. και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Μεγάρων, προκηρύσσεται η πρόσκληση συνεργάτη με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά των πτηνοτροφικών αποβλήτων των πτηνοτροφείων, στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΜ, όπου γίνεται η επεξεργασία τούτων, διά αυτοκινήτου ειδικώς διασκευασθέντος προς τον σκοπό αυτό, υπό τους κάτωθι ειδικούς όρους:

 

1) Η μεταφορά θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΜ που είναι εγκατεστημένο στο Δημοτικό χώρο «Πυργάρι» και γίνεται με την επιμέλεια και την ευθύνη της εταιρίας «ΜΕΓΑ ΕΚΟ» κατόπιν της υπαρχούσης συμβάσεως μετ’ αυτής.

 

2) Ο συνεργάτης – εργολάβος καθαριότητος ή απλώς μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο ειδικών προδιαγραφών για την μεταφορά των κάδων που θα μεταφέρεται η κοπριά και το οποίο θα πρέπει να έχει την νόμιμο άδεια μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 (κοπριά), την οποία  θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά.

 

3) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί διά προσφορών που θα κατατεθούν στη γραμματεία της ΔΕΜ Α.Ε (Γραφείο Δημάρχου Μεγαρέων) την 11 η Μαρτίου 2015 και ώρα από τις 11.00 πμ έως τις 12.00. Οι προσφορές  θα ανακοινωθούν δημοσίως παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ορισθείσης υπ’ αυτού Επιτροπής και θα επιλεγεί η έχουσα τη μικρότερη τιμή.

 

4) Η σύμβαση θα έχει διετή διάρκεια, δυναμένη να παραταθεί για μία ακόμη διετία εάν τούτο επιβάλλεται από  λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και συμφέροντος των πτηνοτρόφων οι οποίοι εξυπηρετούνται εκ της μεταφοράς αυτής.

 

5) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει ρητά τους όρους που προβλέπονται  από την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και να διατηρεί πλήρη καθαριότητα στον χώρο φορτώσεως των κάδων, σε συνεργασία μετά του ιδιοκτήτη του πτηνοτροφείου, ώστε να μην παρουσιάζεται προσβολή του περιβάλλοντος της περιοχής.

 

Η παρούσα δημοσιεύεται εντός των προβλεπομένων υπό του νόμου προθεσμιών και στα προβλεπόμενα μέσα ενημέρωσης.

                                                                             

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button