18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 15-9-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: 

 

1. Περί αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2015, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015).

 

2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button