Τρίτη 21/9 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων με τηλεδιάσκεψη

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεµάτων:

1. Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2021. 2. Περί αποδοχής επιχορηγήσεων και αναµόρφωση του πρ/σµού οικονοµικού έτους 2021.

3. Περί ανακατανοµής πιστώσεων Επιχορήγησης από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».

4. Έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων 2ου τριµήνου 2021.

5. Ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσία) Β’ τριµήνου 2021».

6. Περί χαρακτηρισµού κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.

7. Έγκριση ανοίγµατος λογαριασµού ειδικού σκοπού στο όνοµα του ∆ήµου Μεγαρέων, προκειµένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής οικονοµικού έτους 2021.

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή µη απαγόρευσης στάθµευσης των οχηµάτων στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθµευσης , επί της οδού Τζαβέλα αρ. 1 στα Μέγαρα».

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή µη εισόδου- εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Βασιλικό ∆.Ε. Μεγάρων ∆υτικής Αττικής» µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Μεγάρων».

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωµάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2021-2022, των µαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήµου Μεγαρέων και του παραρτήµατός του στη Ν. Πέραµο.

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων των µαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2021-2022».

12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2021 απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας «Περί Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης Για Την Ισότητα».

13. Συµµετοχή εκπροσώπων ∆ήµου στα σχολικά συµβούλια των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου.

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κων/νος Ν. Καράµπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button