Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων δια ζώσης στις 15/11

Μεταξύ άλλων προτάσεις για πάρκο κοινωνικοποίησης και άθλησης σκύλων και εκπόνηση μελέτης για ποδηλατόδρομο στη Βαρέα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα του ∆ήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη και Χρήστου Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαρέων την
15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στον ∆ημήτριο Σαμούρη του Προκόπη, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 146, στα Μέγαρα του ∆ήμου Μεγαρέων.

2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στον Ιωάννη Καλλιπέτση Κων/νου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 165, στα Μέγαρα του ∆ήμου Μεγαρέων.

3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από την Ευγενία Ρεμπούσκου του Ιωάννη, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί
στην Παραλιακή οδό Πάχης του ∆ήμου Μεγαρέων.

4. Πρόταση για δημιουργία Πάρκου Κοινωνικοποίησης και Άθλησης Σκύλων στον ∆ήμο Μεγαρέων.

5. Πρόταση για εκπόνηση μελέτης για τον ποδηλατόδρομο της Βαρέας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button