Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Μεγαρέων στις 7 Φεβρουαρίου

Παρακαλείσθε όπως συµµετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εµβολιασµένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύµφωνα µε τις ∆/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24- 9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως :

1. Περί λύσης σύµβασης µίσθωσης περιπτέρου.
2. Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράµµατος ∆ράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης. για το οικονοµικό έτος 2022 της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.
3. Περί ορισµού τριµελούς επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΕΒΑ (Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) για το έτος 2022.
4. Αντικατάσταση µελών του Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο» µε κωδικό ΟΠΣ 5001587.
5. Αντικατάσταση µελών του Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα» µε κωδικό ΟΠΣ 5002274.
6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου».
7. Περί καθορισµού δαπάνης Εξόδων Κηδείας, ∆ηµάρχων και Προέδρων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώµατα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων και συµβούλων κοινότητας.
8. Σύσταση Επιτροπής Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
9. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 324/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
10. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη δικηγόρο κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 263/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
11. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 281/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
12. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 291/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
13. Περί έγκρισης αµοιβής για επιπρόσθετες νοµικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου µας κα. Χρύσα Ντάνου ορισθείσα µε την υπ’ αριθ. 156/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
14. Ονοµατοδοσία πλατείας.
15. Περί άδειας τοµής οδοστρώµατος για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «∆ιασύνδεση του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης µε το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω συνεχούς ρεύµατος Αττικής- Κρήτης (Κορακιά) – Ελληνικό τµήµα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τµήµα Αττικής».
16. ∆ιαδικασία καθορισµού αυτοτελών οικισµών του ∆ήµου Μεγαρέων για την γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσµού – κατοικιών έτους 2021 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
17. Κατάρτιση προγράµµατος Εκτελεστών Έργων του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2022.

Κατά την ίδια ημέρα και μετά το πέρας των προαναφερθέντων θεμάτων θα συνεχιστεί η συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022.
2. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Στοχοθεσίας) οικονοµικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button