Κατεπείγουσα συνεδρίαση για το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων στις 23/3

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς την 23η Μαρτίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος της ηµερησίας ∆/ξεως για την εύρυθµη λειτουργία του καταστήµατος :

– Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην εταιρία «LE ROI O.E.» για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, µε διακριτικό τίτλο “LE ROI”, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί επί της οδό 28ης Οκτωβρίου 161 και πλατείας Βασ. Φρειδερίκης του ∆ήµου Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (15:00 έως 22:00)

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button