Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 5/10/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:
Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2015.

Και στη συνέχεια στις 21:00, δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
2. Περί επιχορήγησης του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
3. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 236/2007 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου «περί πληρωμής αποζημίωσης στους κληρονόμους Σπ. Ρούσση για διάνοιξη ανωνύμου οδού στο Ο.Τ. 456» ως προς τους ιδιοκτήτες.
4. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
5. Ομοίως του 7 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
6. Ομοίως του 9 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
7. Ομοίως του 1 ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου.
8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την αποζημίωση σχολικών τροχονόμων (γ΄ δόση 2017).
9. Περί παράτασης της σύμβασης εργασίας: «Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
11. Συμβιβαστική επίλυση επί της με ΓΑΚ 112456/15 και ΕΑΚ 14532/15 αγωγής της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button