Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 25/5/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 25 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ώρα 20:30:

 • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2014

 και ώρα 21:00:

 • Περί έγκρισης της υπ’αριθ. 199/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2017 για το 1ο τρίμηνο.
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πέραμου.
 • Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ και των μαθητών του ΕΠΑΛ Μεγάρων – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Μεγαρέων και καθορισμός του αριθμού αυτών τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Περί αποδοχής τροποποίησης της πράξης: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στη πόλη των Μεγάρων – Έργα Β’ φάσης» με κωδικό ΟΠΣ 5001264 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
 • Περί αποδοχής τροποποίησης της πράξης: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων (Β’ Φάση)» με κωδικό ΟΠΣ 5003530 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
 • Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων».
 • Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων».
 • Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά εργαστηριακού εξοπλισμού Τεχνικού Λυκείου στο νέο κτίριο»
 • Περί έγκρισης της μελέτης: «Αναβάθμιση – Επισκευή κεντρικών – οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου».
 • Περί αποδοχής παραίτησης Σπ. Παπασίδερη από μέλος του Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Περί αποδοχής παραίτησης Αναστασίου Μαρκεσίνη από μέλος του Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Ορισμός δύο τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσθήκη καθ΄ ύψος Β’ ορόφου Δημαρχείου».
 • Περί μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ. Ε. Φ).
 • Περί μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση της Δομής παροχής συσσιτίου του 1ουΥποέργου  με τίτλο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου της Πράξης «Δομές    Παροχή    Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό     Φαρμακείο» με κωδικό  ΟΠΣ 5001587».
 • Περί σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας του μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ 5001587.
 • Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου των ετησίων οικον. καταστάσεων της ΔΕΥΑΜ χρήσεως από 24/3/2016 – 23/3/2017, της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 24/3/2016 – 23/3/2017 και παράταση της εκκαθάρισης έως την 31/12/2018.

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button