Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 27/10/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 248/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκρισης πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012», ως προς τον ακριβή καθορισμό των ειδικοτήτων του υπό πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού.
2. Οριστική παραλαβή της εργασίας (υπηρεσίας) με τίτλο «Κοινωνική έρευνα – απογραφή στον οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων».
3. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
4. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του 38ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ (4/11/2017) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.
5. Περί επέκτασης της Λαϊκής Αγοράς Μεγάρων νοτίου τομέα ημέρας Παρασκευής.
6. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Φ.4323/1451/περβ/14 (ΑΔΑ: ΨΗΒ10Ρ1Κ-ΠΞΧ) Α.Ε.Π.Ο., αναφορικά με την απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας και αναδιάταξή της στη νέα θέση, χωρίς αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας ή της θαλάσσιας έκτασης της ομάδας.
7. Περί της μίσθωσης ακινήτου για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες του Δήμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button