Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 15/12/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 περ. 1 του Π.Δ/τος 270/81).
2. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του Ν. 4412/2016.
3. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
4. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την εξέταση των προβλεπομένων ενστάσεων καθώς και γνωμοδότηση επί των προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου ή της Προϊστάμενης Αρχής σε όλα τα στάδια μιας διαγωνιστικής διαδικασίας για συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την «Εορτή Πρωτοχρονιάς επομένου έτους».
6. Ομοίως για την «Εορτή των Χριστουγέννων».
7. Έγκριση του από 4/12/2017 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου».
8. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης Δημοτικής Κατάστασης και Πρωτοκόλλου 2017».
9. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
10. Οριστική παραλαβή της εργασίας (υπηρεσία) με τίτλο σύμβασης: «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπ. Οικονομικών για εκτίμηση ακινήτου».
11. Οριστική παραλαβή της εργασίας (υπηρεσία) με τίτλο σύμβασης: «Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών».
12. Περί παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για την διενέργεια των εκλογών τους.
13. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2017 Β–2018 Α.
14. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης τεσσάρων αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2017 Β – 2018 Α.
15. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στην Δ/νση Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου σχολικού έτους 2017-2018.
16. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον επιμερισμό επιστροφής του ποσού των 156,47 €.
17. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου
18. Περί επιστροφής ποσού 520,57 € στην Δέσποινα Αναγνωστοπούλου εκ τελών φωτισμού – καθαριότητος ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
19. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων
20. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
21. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 280/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: «περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών πλατειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2018».
22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 99/2017 απόφασης Διοικ.Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί έγκρισης ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την χρήση του 2016».
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 360/2017 απόφασης του Διοικ.Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί «Κατάρτισης και ψήφισης οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button