Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης Μ. Τρίτη στις 20:30

Θέματα σχετιζόμενα με τις ιχθυοκαλλιέργειες και έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020

1η πρόσκληση:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2021 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2020».

2. Περί ένταξης του Δήμου Μεγαρέων ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) στις παρεχόμενες υπηρεσίες του οποίου ανήκει το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).

3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

4. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφική Μονάδα Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων και Αναθρεπτηρίου» στη θέση Άκρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την PEG FARM OE

5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης στα 90 στρέμματα, με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Κάτω Αλώνι» και χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις στη θέση «Παλιόκαστρο» του Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αδειών τομών για την κατασκευή αγωγών –φρεατίων , άδεια κατάληψης οδοστρωμάτων για γεωτεχνικές έρευνες κ.τ.λ., εντός περιοχής αρμοδιότητας Δήμου Μεγαρέων, για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής- Κρήτης (Κορακιά)- Ελληνικό τμήμα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τμήμα Αττικής.

7. Έγκριση ή μη για την ένταξη του Δήμου Μεγαρέων στο Δίκτυο κλιματικής αλλαγής.

2η πρόσκληση:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button