Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 11/7/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αποδοχή αιτήματος του ΓΕΣ για την Διάνοιξη παραλιακού πεζόδρομου στο στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» της Σχολής Πυροβολικού.
 • Περί έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων για την βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και την μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή».
 • Έγκριση υποβολής  πρότασης στο Περιφερειακό Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πρότασης) του Δήμου Μεγαρέων με αντικείμενο την επιχορήγηση και λειτουργία «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και  της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555).
 • Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Καθορισμός ανωτάτου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικονομικό έτος 2017
 • Ομοίως της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
 • Ορθή επανάληψη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2016
 • Περί αποδοχής παραίτησης Λευκ. Παναγιωτοπούλου από τακτικό μέλος του Δ.Σ του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
 • Ομοίως της  Αικ. Κατσούλη.
 • Ορισμός τακτικών μελών  στο Διοικ.Σ/λιο του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικ.Σ/λιο του δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Επιχορήγηση στον Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button