Προικοδότηση κορασίδων από το Κληροδότημα «Αθανασίου Στυλ. Γκίνη»

Ο αείμνηστος συμπολίτης, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗΣ από χρόνια, είχε δωρίσει στο Δήμο Μεγαρέων κάποια ακίνητα, τα οποία ύστερα από σειρά διαδικασιών εκποιήθηκαν και με τα χρήματα αυτά και τους τόκους μέσω του “Κληροδοτήματος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗ” γινόταν από παλιότερα ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ Κορασίδων σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη.

Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Έτσι λοιπόν φέτος αποφασίστηκε από το Κοινωφελές “Ίδρυμα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗ” να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ μέχρι (10) δέκα Κορασίδων, με προτεραιότητα στις Ορφανές Κορασίδες και για το θέμα αυτό γνωστοποιείται από το Δήμο Μεγαρέων στις ενδιαφερόμενες , να υποβάλλουν αρμοδίως σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη» και Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόρης Σταμούλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι:

Κατά το τρέχον έτος 2020 θα γίνει προικοδότηση μέχρι δέκα (10) κορασίδων των Μεγάρων δια χορηγήσεως βιβλιαρίου καταθέσεως της ΕΤΕ με το ποσό των 500 €, μετά την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 131/5-6-1979 τ. Α).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν κορασίδες, το ετήσιο εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 4.917 € (όχι τεκμαρτό) χωρίς περιουσιακή κατάσταση, άγαμες, δημότισσες Μεγάρων, ηλικίας 15-40 ετών (γεννηθείσες κατά τα έτη 1980-2005). Πληρουμένων των παραπάνω προϋποθέσεων προτεραιότητα θα επιδειχθεί στις ορφανές κορασίδες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου από τις 09/11/2020 έως τις 08/12/2020.

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για νέες άνω των 18 ετών:

Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών της κορασίδος και των γονέων Ε9

Β. Για νέες 15-18 ετών:

Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων και υποβάλλεται από τον γονέα
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών των γονέων του ανηλίκου
Ε9 των γονέων του ανηλίκου

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων

Ιδιαίτερη σημείωση: Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την μη περαιτέρω εξάπλωση του Κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρίν προσέλθουν στο Δημαρχείο, για να προσδιοριστεί ραντεβού, στο τηλέφωνο 22960 81841.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button