Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς για το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Καλείται το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς την 16η Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆/ξεως γα την εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων:

1. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής, στον ∆ηµήτριο Σαµούρη του Προκόπη, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 146, στα Μέγαρα του ∆ήµου Μεγαρέων.

2. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής, στον Ιωάννη Καλλιπέτση Κων/νου, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 165, στα Μέγαρα του ∆ήµου Μεγαρέων.

3. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» νοµίµως εκπροσωπούµενη από την Ευγενία Ρεµπούσκου του Ιωάννη, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης του ∆ήµου Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (14:00 έως 22:00).

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Μεγαρέων

Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button