Γρ. Σταμούλης: ‘Η διοίκηση χαρίζει χρήματα στους εργολάβους’

Παρά την αρνητική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (δηλαδή των αρμοδίων, αφού το θέμα είναι καθαρά τεχνικό) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (δηλαδή ο κ. Μαρινάκης) έκανε δεκτή την ένσταση της εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, με αποτέλεσμα αυτή να πάρει παραπάνω χρήματα από τον Δήμο για εργασίες, που δεν έχει κάνει, όπως λέει η Τεχνική Υπηρεσία στην εισήγησή της.

Στους εργολάβους “χαρίζουν” χρήματα, ενώ αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους στο Δήμο και χρωστάνε σε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής.

Στο δε Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μαρινάκης ψευδέστατα, ως συνήθως, ισχυρίστηκε, ότι η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την υπόψη απόφαση χωρίς εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Και αυτό βεβαίως τραγικό και ολέθριο σφάλμα θα ήταν, για ένα Δήμαρχο και μία Οικονομική Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις για τεχνικά θέματα, που απαιτούν και μετρήσεις επί του έργου, που βεβαίως δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν, χωρίς την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Βλέπει λοιπόν κανείς, πως στην σπουδή και στον πανικό τους να δικαιολογήσουν απαράδεκτες καταστάσεις, κάνουν ακόμα χειρότερα και ανεπίτρεπτα σφάλματα. Το παρακάτω πρακτικό αποδεικνύει περίτρανα, πως χαρίζουν χρήματα και ότι ο κ. Μαρινάκης λέει για άλλη μία φορά ψέματα.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ’ αριθ. 3/21-1-2014  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων.

Αριθμός απόφασης: 22/2014   Περί της υπ’αριθ.Πρωτ.32262/23-12-2013 ένστασης της 1ης & 2ης αναλυτικής επιμέτρησης της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων»

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  21-1-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθμόν Πρωτ.: 971/17-1-2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Ιωάννη Μαρινάκη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα, με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- μέλος           ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- μέλος

2  ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ- μέλος               ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –μέλος-

3  ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- μέλος       ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –μέλος

4  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (α-

ναπλ.Κλ.Βαρελά) –μέλος-

5  ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –μέλος-

6  —————————

7  —————————

8  —————————

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων κ.Ιωάννης Μαρινάκης εισηγείται το 3ο θέμα της ημερησίας διατάξεως  περί του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την  υπ’αριθ. Πρωτ. 819/15-1-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της 1ης & 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» .

Σχετ: Η υπ’αριθμ.πρωτ.:32262/23-12-2013 ένσταση.

Η ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. ανάδοχος του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» που έχει έδρα την Ν.Ερυθραία Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 13 και Ευαγγελιστρίας) υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 32262/23-12-2013 ένσταση κατά

1) Της υπ’αριθμ.28429/2-12-2013 έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης

2) Της υπ’αριθμ.30368/2-12-2013 έγκρισης 1ου ΠΠΑΕ & 1ου Πρωτοκόλλου Χαρακτηρισμού εδάφους  εκσκαφής

3)Της υπ’αριθ.30370/2-12-2013 εγκρισης της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης & 2ου ΠΠΑΕ

4) Της υπ’αριθ,28429/4-12-2013 έγκρισης 2ου λογαριασμού.

Τα παραπάνω είναι πράξεις  της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων.

Εξετάζοντας τα παραπάνω σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Όσον αφορά την αυθαίρετη περικοπή του άρθρου ΑΤ 7(εκσκαφή σε εδαφος βραχώδες ), (παρ. 1.1 της ένστασης) , του τιμολογίου της μελέτης, το ποσοστό εκσκαφής σε έδαφος βραχώδες καθορίστηκε σύμφωνα με την επιτόπου παρουσίας της επίβλεψης του έργου και τα υπογεγραμμένα τεύχη καταμέτρησης που συνοδεύονται από το ημερολόγιο του έργου και υπογράφονται από την επίβλεψη και τον υπεύθυνο του έργου της αναδόχου εταιρείας .

2) Το ΑΤ 13 (προσαυξηση τιμών εκσκαφων υπογείων δικτύων σε εδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπο συνθήκες στενότητας χώρου) του τιμολογίου μελέτης  (παρ.1.2 της ενστασης) αναφέρεται σε προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου, δηλαδή η εργασία πρέπει να εκτελεστεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν  εξ’ολοκλήρου επί του οδοστρώματος των οδών και επομένως δεν υφίσταται στενότητα χώρου όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο

Όσον αφορά τις δυσκολίες λόγω ύπαρξης υπογείων δικτύων αυτές πληρώνονται στο άρθρο ΑΤ 12 (προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δίκτυον για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. ) τα οποία έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο τεύχος καταμέτρησης που συνοδεύει  το ημερολόγιο έργου.

3.Το άρθρο ΑΤ 15 του τιμολογίου της μελέτης (παρ.1.3 της ενστασης) ( καθαίρεση  τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα)   αφορά καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος και όχι άοπλου σκυροδέματος το οποίο εχουμε στην 1η αναλυτική επιμέτρηση. Η επιμέτρηση δε των ποσοτήτων εγινε σύμφωνα με το τεύχος καταμέτρησης που συνοδεύει το ημερολόγιο εργου του οποίου οι εργασίες συμπεριλαμβάνονται και πληρώνονται με το άρθρο ΑΤ 6 (Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες η ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή )  στο οποίο πληρώνεται η εκσκαφή ορυγμάτων σε εδαφος γαιώδες ημιβραχώδες, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων η στρώσεων από σκυρόδεμα.

4. Το ιδιο με τα παραπάνω αφορά και η παρ.2 της ενστασης η οποία αναφέρεται σε εργασίες καθαίρεσης σκυροδέματος στην 2η αναλυτική επιμέτρηση και στο 2ο ΠΠΑΕ

5. Η υπ΄αριθ 28429/2013 εγκριση του 2ου λογαριασμου (παρ.3 της ενστασης) αφορά τον 2ο λογαριασμό του εργου στο οποίον περιλαμβάνονται οι επιμετρημένες και υπογεγγραμένες από την υπηρεσία εργασίες της 1ης και 2ης αναλυτικής επιμέτρησης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, προτείνουμε να μην γίνει δεκτή η υπ’αριθμ. 32262/23-12-2013 ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.  του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» .

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     Ο ΠΡΟΙ/ΝΟΣ    Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ   Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Τμήματος Ύδρευσης –  Τμήματος Μελετών- Αποχέτευσης Έργων

Μουρελάτου Κ.    Μήλεσης Π.      Τσάκωνα Ε.  Ρούσσης Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α)  Κάνει δεκτή της υπ’αριθ.Πρωτ. 32262/23-12-2013 ένταση κατά της 1ης & 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», για τους λόγους που αναφέρει στο ιστορικό της παρούσης, και δεν αποδέχεται την υπ’ αριθ.Πρωτ. 819/15-1-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   22/2014

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ           ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

                                                           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                            ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                    ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μέγαρα 22-1-2014

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Ιωάννης Μαρινάκης

Παρόμοια άρθρα

Back to top button